Handleiding V&A Generator Online - Wetgeving

Handleiding V&A Generator Online - Wetgeving

Deze categorie gebruik je voor Belgische en Europese wetgeving alsook voor voorbereidende documenten. Onder de subcategorie voorbereidende documenten vallen de parlementaire stukken, handelingen en vragen en antwoorden alsook documenten van andere publiekrechtelijke instanties. 

Je kan de generator (nog) niet gebruiken voor internationale normen zoals verdragen en besluiten van internationale organisaties (hfst. 2.3), voorbereidende documenten voor internationale en Europese normen (hfst. 2.5.5-6) en buitenlandse normen (hfst. 2.6). Deze mogelijkheden worden op termijn nog ontwikkeld.

Belgische wetgeving 

Dit gedeelte komt overeen met hoofdstuk 2.2 Interne normen in het V&A-boekje, vanaf pagina 18. 

Je begint eerst met de aard van de wetgeving. Hiervoor moet je een afkorting kiezen uit de lijst: geef ofwel de afkorting van de norm in ofwel begin de volledige naam van de norm te typen en kies vervolgens de afkorting uit de lijst. 

In voorkomend geval en indien essentie voor de identificatie van de wettekst, geef je ook het nummer van de norm in. Dit komt meestal voor bij besluiten, decreten en zeker bij CAO’s. Als de norm genummerd is vind je dit meestal terug in de titel. 

Als je wil verwijzen naar een bepaald passage in de norm gebruik de afkorting ‘art.’ gevolgd door de andere aanduidingen zoals paragraaf, lid, zin, gedachtestreepje, enz. volgens het systeem van de norm zelf. Als je meer wil weten over de indeling van artikels, zie de handleiding voor de beginselen van de wetgevingstechniek van de Raad van State (versie 2008), vanaf pagina 53. 

De verwijzing naar een bepaald passage in de norm wordt meestal gebruikt in een voetnoot. In de bibliografie wordt doorgaans verwezen naar de norm op zich. 

Daarna moet je de afkondigingsdatum invullen. Opgepast, deze datum verschilt van de datum van publicatie die je hieronder bij de vindplaats moet ingeven.

Hierna volgt het opschrift van de wet, nl. het onderwerp van de wet. De aard van de norm heb je reeds in het begin van het formulier gekozen (wet, decreet, besluit, enz.) waardoor het niet nodig is om dit te herhalen.  Vb. (wet) betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

Informatie over de vindplaats van de norm moet als laatste worden ingevuld. Kies een van de opties en vul daarna de gegevens in het formulier in.

Volgens het V&A-boekje wordt bij voorkeur verwezen naar de naar de officiële publicatie waar de tekst van de authentieke akte is opgenomen. Als je toch naar een andere niet-officiële vindplaats moet verwijzen, selecteer dan ‘Andere’. 

De meest gebruikelijke vindplaats voor Belgische wetgeving is het Belgisch Staatsblad, wat afgekort zal worden in de verwijzing als ‘BS’. 

Voor wetgeving vanaf 1 januari 2003: het volstaat om enkel de datum van de publicatie te vermelden. Voor wetgeving vóór deze datum: vermeld de datum en de pagina van de publicatie. Wanneer verwezen wordt naar de pagina kan je voor de leesbaarheid een punt gebruiken (vb. 27.890). Dit is niet verplicht maar hoe dan ook moet je consequent zijn in alle verwijzingen voor een bepaald werk. 

Als er verschillende edities van dezelfde datum zijn, is de vermelding van de editie noodzakelijk. 

Normen van een provincie worden gepubliceerd in het Bestuursmemoriaal. Hiervoor moet je de provincie specifiëren en de datum van de publicatie. 

Verwijzingen naar publicaties die niet officieel zijn wordt afgeraden tenzij voor enkel heel oude wetten van voor het verschijnen van het Belgisch Staatsblad. Voorbeelden van niet-officiële publicaties zijn:  Bulletin usuel, Omnilegie, Verzameling van Wetten en Besluiten, Pasinomie alsook private verzamelingen van normen. 

Tenslotte kan je ook naar een online vindplaats verwijzen. Deze optie gebruik je voor  pseudowetgeving (zoals een omzendbrief) die niet in een klassieke databank is opgenomen. Je hoeft niet naar een webadres te verwijzen als je de norm waarnaar je wil verwijzen online hebt geraadpleegd in het  Belgisch Staatsblad. 

Europese wetgeving

Dit gedeelte komt overeen met hoofdstuk 2.4 Europese normen in het V&A-boekje, vanaf pagina 28. 

Als je wil verwijzen naar een bepaald passage in de norm gebruik de afkorting ‘art.’ gevolgd door de andere aanduidingen zoals paragraaf, lid, zin, gedachtestreepje, enz. volgens het systeem van de norm zelf. De verwijzing naar een bepaald passage in de norm wordt meestal gebruikt in een voetnoot. In de bibliografie wordt doorgaans verwezen naar de norm op zich. 

Daarna kies de aard van de akte. Hiervoor moet je een afkorting kiezen uit de lijst: geef ofwel de afkorting van de akte in ofwel begin de volledige naam van de akte te typen en kies vervolgens de afkorting uit de lijst. 

Bepaalde afkortingen bevatten reeds een verwijzing naar het orgaan waarvan de norm uitgaat. In dit geval moet je niets meer selecteren bij de volgende selectievelden voor het orgaan. 

Indien het orgaan waarvan de norm uitgaat niet vermeld wordt in de afkorting van de aard van de akte, kies de organen uit de menu’s in dezelfde volgorde zoals vermeld in de akte. Vb.  Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad… : kies eerst Europees Parlement en daarna Raad. Op deze manier gaan de afkortingen van de organen correct afgekort worden in de citaat.

Geef daarna het nummer van de akte in zoals vermeld in het opschrift ervan en de afkondigingsdatum. Deze datum vind je terug in het opschrift van de akte en verschilt van de datum van publicatie die je bij de vindplaats moet ingeven.

Informatie over de vindplaats van de norm moet als laatste worden ingevuld. Geef eerst de publicatiedatum van de akte in zoals vermeld rechts bovenaan in het Europees Publicatieblad, gevolgd door het afleveringsnummer dat je links bovenaan vindt en de bladzijde in het publicatieblad waar de akte gepubliceerd werd. 

Voorbereidende documenten 

Dit gedeelte komt overeen met hoofdstuk 2.5 Voorbereidende documenten in het V&A-boekje, vanaf pagina 30.

1. Parlementaire stukken 

Parlementaire stukken zijn officiële voorbereidingsstukken van de wetgevende vergaderingen in België zoals een ontwerp of – voorstellen van wetten, decreten of ordonnanties, amendementen, verslagen van bepaalde commissies, begrotingen, enz. 

Geef eerst het officieel opschrift in van het document, inclusief de aard ervan zoals voorstel, ontwerp, amendement, verslag, enz. 

Bij het volgende veld moet je de wetgevende vergadering selecteren. Begin de naam te typen en kies daarna de afkorting. Indien de wetgevende vergadering een Franstalige naam heeft zoals ‘Parlement de Wallonie’, wordt de afkorting van de Nederlandstalige benaming gebruikt voor verwijzingen. 

Vermeld daarna het zittingsjaar waarin het document opgesteld werd en het nummer hiervan. Deze informatie vind je in het document waarnaar je wil verwijzen. 

De verwijzing naar een pagina is facultatief. Deze mogelijkheid kan je gebruiken als je naar een bepaald gedeelte in het document wil verwijzen, wat meestal het geval is bij een voetnoot. Als je daarentegen naar het volledige document wil verwijzen hoef je niets in te vullen in dit veld.

2. Parlementaire handelingen

Parlementaire handelingen zijn verslagen van parlementaire besprekingen. 

Eerst moet je de wetgevende vergadering selecteren. Begin de naam te typen en kies daarna de afkorting. Indien de wetgevende vergadering een Franstalige naam heeft zoals ‘Parlement de Wallonie’, wordt de afkorting van de Nederlandstalige benaming gebruikt voor verwijzingen. 

Desgevallend kan je ook verwijzen naar de commissie waarvan het document uitgaat. In het veld moet je enkel de naam van de commissie ingeven (bv. leefmilieu en natuur) zonder het woord commissie vooraf. 

Vermeld daarna het zittingsjaar, de datum en het nummer zoals opgenomen in het document waarnaar je wil verwijzen. 

De verwijzing naar een pagina is facultatief. Deze mogelijkheid kan je gebruiken als je naar een bepaald gedeelte in het document wil verwijzen, wat meestal het geval is bij een voetnoot. Als je daarentegen naar het volledige document wil verwijzen hoef je niets in te vullen in dit veld.

3. Vragen en antwoord

Gebruik deze categorie als je naar schriftelijke parlementaire vragen en antwoorden wil verwijzen. 

Eerst moet je de wetgevende vergadering selecteren. Begin de naam te typen en kies daarna de afkorting. Indien de wetgevende vergadering een Franstalige naam heeft zoals ‘Parlement de Wallonie’, wordt de afkorting van de Nederlandstalige benaming gebruikt voor verwijzingen. 

Vermeld daarna het zittingsjaar, de datum en het nummer zoals opgenomen in het document waarnaar je wil verwijzen. 

De verwijzing naar een pagina is facultatief. Deze mogelijkheid kan je gebruiken als je naar een bepaald gedeelte in het document wil verwijzen, wat meestal het geval is bij een voetnoot. Als je daarentegen naar het volledige document wil verwijzen hoef je niets in te vullen in dit veld.

Het nummer van de vraag en de naam van de vraagsteller zijn facultatieve vermeldingen.

4. Documenten van andere instanties

Gebruik deze categorie voor beleidsvoorbereidende en -ondersteunende documenten zoals adviezen van de GBA, de SERV, de NAR, enz. 

Geef eerst de volledige naam van de instantie in, bv. Sociaal-Economische Raad Van Vlaanderen, gevolgd door de gebruikelijke afkorting van de naam in, bv. SERV. Als er geen gebruikelijke afkorting bestaat, hoef je in dit veld niets in te geven.  Bij een eerste verwijzing of bij een verwijzing in een bibliografie wordt de benaming voluit geschreven. Vanaf een tweede verwijzing in hetzelfde werk kan je enkel de afkorting gebruiken. 

Daarna geef je de volledige titel van het document in inclusief de aard ervan zoals advies, verslag, rapport, enz. Gevolgd door de datum die je voluit moet schrijven en het nummer van het document. Tenslotte vermeld je de online vindplaats van het document als URL.