Algemene Voorwaarden www.venaonline.be

Toepassing

De volgende voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.venaonline.be en alle inhoud die hierop beschikbaar is (hierna de "Website").

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Gebruiker de meerderjarige natuurlijke persoon die de Website bezoekt, gebruikt en/of een account aanmaakt.

De website is eigendom van en wordt beheerd door Simona Stefanita, een natuurlijke persoon wonende te Grimbergen (hierna: Beheerder). Voor de volledige contactgegevens en voor meer informatie, klachten of opmerkingen neem contact op via info@venaonline.be of via het contactformulier op de website.

De Algemene Voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, regelen de rechtsverhouding tussen de Beheerder en de Gebruiker betreffen het gebruik van de Website vanaf zijn eerste bezoek.

De Beheerder aanvaardt geen afwijkingen of voorbehoud bij de toepassing van de Algemene Voorwaarden.

Registratie en aanmelding

De Gebruiker kan een account aanmaken aan de hand van zijn e-mailadres.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de keuze van het e-mailadres dat hij gebruikt heeft voor de aanmelding alsook voor de keuze van een veilig wachtwoord. De Gebruiker erkent dat het e-mailadres aan hem persoonlijk toebehoort en hij verklaart de nodige maatregelen te nemen opdat derden er geen gebruik van zouden kunnen maken.

Ongeoorloofd gebruik

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website te gebruiken mits naleving van alle wettelijke en/of contractuele bepalingen. De gebruiker mag de Website niet gebruiken op een manier die de website of de belangen van de Beheerder zou kunnen schaden.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Beheerder is elke reproductie of gebruik van de Website en haar inhoud, door om het even welk middel, verboden. Beperkte uittreksels van de inhoud van deze website mogen evenwel persoonlijk worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming, mits de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld.

Inhoud van de website & aansprakelijkheid

Ondanks de inspanningen van de Beheerder hiertoe, wordt de Gebruiker geen enkele garantie gegeven met betrekking tot de juistheid van de verwijzingen gegenereerd via de Website, noch wordt er gewaarborgd dat de toegang tot de Website en de account van de Gebruiker te allen tijde verzekerd is en vrij is van fouten of technische storingen.

De Gebruiker moet zich ervan verzekeren dat hij een back-up heeft gemaakt van de verwijzingen opgeslagen in zijn account. De Beheerder is niet aansprakelijk voor een eventueel verlies van de opgeslagen verwijzingen in de account.

De Beheerder is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies, direct of indirect, die verband houdt met het gebruik van de Website.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden kunnen wijzigen als de omstandigheden dit vereisen, zoals bijvoorbeeld bij veranderingen aan de website of de geldende wetgeving. De meest recente versie vind je steeds terug op de website.

Nietigheid

Elke bepaling deze Algemene Voorwaarden die onwettig of onuitvoerbaar wordt, tast de wettelijkheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen niet aan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden.

Eventuele geschillen betreffende de toepassing van deze Algemene Voorwaarden die niet in der minne kunnen worden geregeld, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats van de Beheerder.