Handleiding V&A Generator Online - Rechtspraak

Handleiding V&A Generator Online - Rechtspraak

Dit gedeelte komt overeen met hoofdstuk 3 Verwijzingen naar rechtspraak in het V&A-boekje, vanaf pagina 30.

Je kan de generator (nog) niet gebruiken voor het citeren van onuitgegeven rechtspraak, uittreksels en samenvattingen van rechtspraak en buitenlandse rechtspraak (hfst. 3.4-6). Deze mogelijkheden worden op termijn nog ontwikkeld.

 

Het eerste onderdeel van een verwijzing naar rechtspraak is de vermelding van de rechterlijke instantie. Hiervoor worden bepaalde afkortingen gebruikt: begin de naam te typen en kies daarna de afkorting. 

Tenzij de instantie uniek is zoals het Grondwettelijk Hof, wordt ook de plaats van de rechterlijke instantie verplicht vermeld. De voorkeur gaat uit naar de Nederlandstalige naam: voor een uitspraak van het Hof van Beroep van Liege gebruik je Luik. 

Als de rechterlijke instantie een territoriale afdeling heeft moet deze ook vermeld worden. Vb. Jeugdrechtbank West Vlaanderen, afdeling Brugge. 

Wanneer een plaats meerdere vredegerechten heeft, moet het kanton eveneens vermeld wordt. Voor het nummer gebruik je Romeinse cijfers. 

Indien de rechterlijke instantie meerdere kamers heeft kan ook het kamernummer vermeld worden in de verwijzing indien dit nuttig wordt geacht. 

Als je wil verwijzen naar een uitspraak in het kort geding of naar een beschikking van het Hof van Justitie, vink die optie aan in het formulier opdat de verwijzing de nodige bepalingen zou bevatten.  

De datum van de uitspraak is de volgende verplichte vermelding in een verwijzing naar rechtspraak. De datum schrijf je voluit, bv. 21 februari 2018. 

Iedere uitspraak heeft een algemeen rolnummer of een zaak- of arrestvolgnummer. Deze informatie is eveneens verplicht te vermelden bij een verwijzing naar rechtspraak. 

De vermelding van het zaaknummer is verplicht bij verwijzing naar arresten van het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor Ambtenarenzaken van de Europese Unie, het Arbitragehof/Grondwettelijk Hof, de Raad van State, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het  Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen.  Kies in dit geval ‘verwijzing naar een zaak- of arrestvolgnummer’ in het formulier. Voor rechtspraak van het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor Ambtenarenzaken is bovendien  de vermelding van de ECLI-code verplicht. 

Voor andere rechtspraak is de vermelding van de zaak- of algemeen rolnummer verplicht indien je naar een onlinevindplaats verwijst. Kies een van de twee opties in functie van het nummer vermeld in de rechtspraak. 

Als je naar een gedrukte vindplaats verwijst, zoals een tijdschrift, is de vermelding van een algemeen rolnummer of een zaak- of arrestvolgnummer facultatief. 

De vermelding van de naam van de partijen of de naam van de uitspraak is facultatief. Het is wel gebruikelijk om de naam van de partijen of van de uitspraak te vermelden in de verwijzing naar arresten van het Hof van Justitie, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Internationaal Gerechtshof en de Raad van State.

Als een van de partijen de overheid is bij uitspraken van objectief contentieux (uitspraken Raad van State), hoef je dit niet te vermelden. Het volstaat om de optie ‘verweerder is de overheid’ aan te vinken. 

De vindplaats is de volgende verplichte vermelding, tenzij je wil verwijzen naar online rechtspraak van enkele rechtscollege waarvoor dit niet nodig is (zie hieronder). Je moet eerst een keuze maken tussen een gedrukte of online vindplaats. Gedrukte vindplaats gebruik je als je naar een uitspraak wil verwijzen die gepubliceerd werd in een tijdschrift. Online vindplaats gebruik je als je wil verwijzen naar een uitspraak gepubliceerd in een overheidsdatabank of een andere databank /website. 

Het kan ook zijn dat verwezen wordt naar rechtspraak die gepubliceerd werd in (jaar)boeken, cursussen of andere bronnen die vergelijkbaar zijn aan boeken. Hiervoor kan je de generator niet gebruiken: zie voor meer informatie pagina 52, randnummer 104 in het V&A-boekje. 

Als je gedrukte vindplaats kiest moet je eerst de afgekorte titel van het tijdschrift kiezen: begin  de naam te typen en kies daarna de afkorting.  Geef daarna het jaartal in waarin het tijdschriftartikel verschenen is, zoals vermeld op het tijdschrift. Sommige tijdschriften gebruiken bv. 2008 en anderen 2008-09.  

Als de paginering doorloopt over de jaargang heen, moet je alleen de jaargang vermelden en niets invullen bij aflevering. Als elke tijdschriftaflevering een eigen paginering heeft, moet je ook het afleveringsnummer vermelden. 

Vervolgens kan je kiezen om naar de volledige uitspraak dan wel naar een passus in de uitspraak te verwijzenAls je naar de volledige uitspraak wil verwijzen volstaat het enkel de beginpagina van de uitspraak in de tijdschrift te vermelden. 

Als je naar een bepaalde passus in de uitspraak wil verwijzen ofwel verwijs je naar het nummer van de overweging of alinea indien deze genummerd is, ofwel verwijs je naar de pagina’s in het tijdschrift.  In dit laatste geval geef de beginpagina van het artikel in het eerste veld in. In het tweede veld geef je de pagina(‘s) van de plaats/passus in, waarnaar je wil verwijzen. 

Wanneer in het tijdschrift een noot of een advies of conclusie van het Openbaar Ministerie mee is opgenomen, dan wordt deze vermeld. Indien zowel een conclusie als een noot zijn gepubliceerd, vink je beide opties aan. Geef daarna de initialen van de voornaam of -namen en familienaam van de auteur in zoals vermeld in het tijdschriftartikel. Als de auteur onbekend is, vink ‘Onbekend’ aan en in de verwijzing zal er een X toegevoegd worden bij de auteur.

Als je naar een online vindplaats wil verwijzen kan je ofwel naar een  overheidsdatabank verwijzen of naar een andere website. Als je naar een overheidsdatabank verwijst zoals Juridat / Jurportal volstaat het om naar de startpagina te vermelden, bv. www.juridat.be. Bij verwijzing naar andere online vindplaatsen is een verwijzing naar de URL nodig. 

Hou er wel rekening mee dat een verwijzing naar de online vindplaats niet nodig is voor onderstaande rechtscollege omdat hun uitspraken gepubliceerd worden in gekende en toegankelijke databanken: het Internationaal Gerechtshof, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie en de Gerechten van de Europese Unie, het Benelux Gerechtshof, het Arbitragehof/Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie (voor de meeste uitspraken vanaf 1990), de Raad van State (voor uitspraken vanaf het gerechtelijk jaar 1994-95), de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangbeslissingen en de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Als je hiernaar wil verwijzen selecteer geen vindplaats en genereer de verwijzing na het invullen van de informatie tot aan vindplaats.