Handleiding V&A Generator Online - Rechtsleer

Handleiding V&A Generator Online - Rechtsleer

Dit gedeelte komt overeen met hoofdstuk 4 Verwijzingen naar rechtsleer in het V&A-boekje, vanaf pagina 59.

Je kan de generator (nog) niet gebruiken om verwijzingen naar annotaties van rechtspraak (hfst. 4.1.2.5), bijdragen zonder titel (hfst. 4.1.2.7) en reeksen ( hfst. 4.1.3.5). Deze mogelijkheden worden op termijn nog ontwikkeld. 

Voorafgaande opmerkingen

Voor de velden waar je de auteursnamen gaat invullen zal de generator deze automatisch overnemen in hoofdletters. Voor de andere velden in het formulier zal de generator de ingevulde gegevens overnemen zoals je ze ingeeft. Als je bv. bij de titel van het boek “Overzicht van het Belgisch administratief recht” ingeeft, dan zal de generator ‘Overzicht’ en ‘Belgisch’ als dusdanig overnemen. Idem bij de andere velden zoals plaats en de naam van de uitgever. 

Vooreerst moet je het soort werk kiezen waarnaar je wil verwijzen: boeken, tijdschriften, verzamelwerken & reeksen of doctoraatsthesisen, masterproeven, enz.  De invulvelden gaan wijzigen in functie van jouw keuze. 

Ten tweede moet je kiezen of je de verwijzing wil opnemen in je bibliografie of gebruiken als voetnoot. Het onderscheid is belangrijk omdat het bepaalt hoe je verwijzing begint: bv. een verwijzing in een bibliografie begint met de familienaam van de auteur gevolgd door zijn initialen terwijl in een voetnoot begint de verwijzing met de initialen van de auteur gevolgd door zijn familienaam. 

De keuze tussen bibliografie en voetnoot is ook relevant voor het verwijzen naar de juiste pagina’s: voor een bibliografie ga je verwijzen naar het volledige boek of artikel terwijl in een voetnoot meestal naar een specifieke passus in het boek of artikel waarnaar je wil verwijzen. 

De formulieren voor rechtsleer kunnen eveneens gebruikt worden voor buitenlandse rechtsleer. Plaatsnamen worden in het Nederlands geschreven, bv. Parijs of Londen. 

Boek 

Een verwijzing naar een boek begint bij de familienaam en de intialen van voornaam of -namen van de auteur. Als er meerdere auteurs zijn druk op ‘auteur toevoegen’ en geef hun gegevens in. De namen van de auteurs geef je in zoals voorkomend in het boek waarnaar je wil verwijzen. 

N.B. Als een auteur enkel een welbepaalde bijdrage heeft geschreven, dan is er sprake van een verzamelwerk en geen boek. 

Als de auteur geen natuurlijke persoon is, vink ‘Organisatie’ aan en geef daarna de naam van de rechtspersoon of instelling in.  Het kan ook zijn dat de auteur onbekend is: vink ‘Onbekend’ aan en in de verwijzing zal er een X toegevoegd worden bij de informatie over de auteur. 

Geef de titel van het boek in op exact dezelfde manier als vermeld op het boek. Schrijf of kopieer en plak de titel op exact dezelfde wijze als vermeld in het tijdschrift, dat wil zeggen met kleine of hoofdletters, vraag- of uitroeptekens, haakjes, enz. 

Een boek kan uit verschillende boekdelen of banden bestaan. Je kan naar het gehele werk verwijzen of naar één deel ervan. Dit formulier genereert een verwijzing naar het gehele werk. Bv. als een boek bestaat uit drie delen dan zal je met dit formulier een verwijzing naar alle drie delen kunnen genereren. Als je wil verwijzen naar slechts één deel vermeld je het romeinse cijfer van dat deel en schrap je de  afkorting ‘dln.’ in de verwijzing. Zie voor meer informatie hfst. 4.1.1.3 vanaf pagina 62 in het V&A-boekje. 

Geef daarna de plaats in waar het boek is uitgegeven. De plaats wordt vermeld op de eerste pagina’s in het boek: als er meerdere plaatsen worden vermeld, gebruik enkel de eerst vermelde plaats voor de verwijzing. De voorkeur gaat uit naar de Nederlandstalige naam: voor een Franstalige boek uitgegeven in Bruxelles vermeld je in de verwijzing Brussel. Als de plaats onbekend is vink je die optie aan. 

De naam van de uitgever kan ingekort worden, bv. ‘Kluwer’ i.p.v. ‘Kluwer Rechtswetenschappen België’ of ‘Maklu’ i.p.v. ‘Maklu uitgevers’. 

Geef het jaar van uitgave in zoals vermeld in het boek. Indien er meerdere delen zijn die in verschillende jaren werden gepubliceerd heb je twee opties: je kan naar alle delen te verwijzen in welk geval je het jaartaal van het eerste en het laatste deel moet ingeven, bv. 2017-19 (2017 eerste deel, 2019 derde deel), of je kan naar ieder deel afzonderlijk verwijzen. Zie voor meer informatie pagina 64 in het V&A-boekje.  Wanneer er geen jaar van publicatie vermeld is in het boek, vink je ‘Onbekend’ aan. 

Wanneer je verwijst naar een boek in een bibliografie, verwijs je naar het geheel. Daarom moet je het totaal aantal pagina’s opnemen in je verwijzing. Het boek kan een afzonderlijke Romeinse paginering hebben, bv. voor de inhoudstafel. Als dat het geval is vermeld je deze eerst en daarna het aantal pagina’s: bv. xxvi + 580. Als het boek geen Romeinse paginering heeft, vermeld dan het totaal aantal pagina’s in Arabische cijfers, bv. 214.

Als je wil verwijzen naar een boek in een voetnoot heb je twee opties: ofwel verwijs naar het volledige boek in welk geval je het formulier voor ‘bibliografie’ kan gebruiken hiervoor, ofwel verwijs je naar een specifieke passage in het boek. In dit laatste geval geef de pagina’s in waarnaar je wil verwijzen. 

Als je ook naar het randnummer wil verwijzen zie de regels in het V&A-boekje pagina’s 66-67. Hiervoor kan echter de generator niet gebruikt worden. Tip: je kan de verwijzing kopiëren en aanvullen met het randnummer en andere gegevens. 

 

Tijdschrift 

Voor bijdragen of artikels in tijdschriften begin je ook met de initialen van de voornaam of -namen en familienaam van de auteur, zoals vermeld in het artikel. Als er meerdere auteurs zijn druk op ‘Auteur toevoegen’. De namen van de auteurs geef je in zoals voorkomend in het artikel waarnaar je wil verwijzen.  Als de auteur onbekend is, vink ‘Onbekend’ aan en in de verwijzing zal er een X toegevoegd worden bij de auteur. 

Geef daarna de titel van het artikel of bijdrage in. Schrijf of kopieer en plak de titel op exact dezelfde wijze als vermeld in het tijdschrift, dat wil zeggen met kleine of hoofdletters, vraag- of uitroeptekens, haakjes, enz. 

De titel van het tijdschrift waarin het artikel is verschenen moet afgekort worden vermeld in de verwijzing. Hiervoor worden de afkortingen gebruikt op www.rechtsaf.be . Om de afkorting van de titel te selecteren, geef ofwel de afgekorte titel van het tijdschrift in (bv. RW) ofwel begin de volledige titel van het tijdschrift te typen en kies de afkorting. 

De volgende vermelding is de jaargang waarin het tijdschriftartikel verschenen is. Geef deze in zoals vermeld op het tijdschrift. Sommige tijdschriften gebruiken bv. 2008 en anderen 2008-09. 

Als de paginering doorloopt over de jaargang heen, moet je alleen de jaargang vermelden en niets invullen bij aflevering.  Als elke tijdschriftaflevering een eigen paginering heeft, moet je ook het afleveringsnummer vermelden. 

De vermelding van de pagina’s of bladzijden verschilt naargelang de verwijzing dient om opgenomen te worden in een bibliografie of als voetnoot. 

In een bibliografie verwijs je naar het tijdschriftartikel in zijn geheel. Geef daarom de begin- en eindpagina van het artikel of bijdrage in. 

Als de verwijzing dient voor een voetnoot heb je twee opties:

  • Verwijzen naar een plaats in het artikel

Als je naar een bepaalde plaats/passus in een artikel wil verwijzen, geef de beginpagina van het artikel in het eerste veld. In het tweede veld geef je de pagina(‘s) van de plaats/passus in waarnaar je wil verwijzen. 

  • Verwijzen naar het volledige artikel

           Hiermee verwijs je naar het volledige artikel. Geef daarom de begin- en eindpagina van het artikel of bijdrage in. 

 

Verzamelwerken en reeksen

Verzamelwerken zijn werken met bijdragen geschreven door verschillende auteurs. Bv. boeken waarbij de hoofdstukken geschreven zijn door verschillende auteurs, jaarboeken, libri amicorum, enz. 

Als je wil verwijzen naar een verzamelwerk voor jouw bibliografie heb je de mogelijkheid om ofwel naar het verzamelwerk in haar geheel te verwijzen ofwel naar een bepaalde bijdrage in het verzamelwerk. Voor een voetnoot kan je naar een bepaalde bijdrage verwijzen. Het verschil tussen deze citeerwijzen is de verwijzing naar de auteur(s) van een bijdrage en de pagina’s.                                                                                                                                                                    

1.Verwijzing naar een verzamelwerk (bibliografie)

Een verwijzing naar een verzamelwerk als dusdanig in een bibliografie is analoog aan een verwijzing naar een boek, met het verschil dat men de informatie over de editor opneemt in de verwijzing en niet die van de auteur. 

Geef de initialen van de voornaam of -namen en familienaam van de editor(s) in zoals vermeld in het verzamelwerk. Als er meerdere editors zijn druk op ‘Editor toevoegen’. De namen van de editor(s) geef je in zoals voorkomend in het verzamelwerk waarnaar je wil verwijzen. Als de editor geen natuurlijke persoon is, vink ‘Organisatie’ aan en geef de naam van de rechtspersoon of instelling in. 

Daarna geef je de titel van het verzamelwerk. Schrijf of kopieer en plak de titel op exact dezelfde wijze als vermeld op het verzamelwerk, dat wil zeggen met kleine of hoofdletters, vraag- of uitroeptekens, haakjes, enz. 

Geef de plaats in waar het verzamelwerk is uitgegeven . De plaats wordt vermeld op de eerste pagina’s in het verzamelwerk. De voorkeur gaat uit naar de Nederlandstalige naam: voor een Franstalige boek uitgegeven in Bruxelles vermeld je in de verwijzing Brussel. Als de plaats onbekend is vink je die optie aan. 

De naam van de uitgever kan ingekort worden, bv. ‘Kluwer’ i.p.v. ‘Kluwer Rechtswetenschappen België’ of ‘Maklu’ i.p.v. ‘Maklu uitgevers’. 

Geef het jaar van publicatie of uitgave in zoals vermeld in het verzamelwerk. Als het verzamelwerk losbladig is, vink deze optie aan: dan wordt het jaartal vervangen door de vermelding losbl. 

Wanneer je verwijst naar een verzamelwerk op zich, verwijs je naar het geheel. Daarom moet je het totaal aantal pagina’s opnemen in je verwijzing. Het verzamelwerk kan een afzonderlijke Romeinse paginering hebben, bv. voor de inhoudstafel. Als dat het geval is, vermeld je deze eerst en daarna het aantal pagina’s: bv. xx + 320. Als het verzamelwerk geen Romeinse paginering heeft, vermeld dan het totaal aantal pagina’s in Arabische cijfers, bv. 589.

2.Verwijzing naar een bijdrage in een verzamelwerk (bibliografie of voetnoot)

Wanneer je wil verwijzen naar een specifieke bijdrage in een verzamelwerk, vul je eerst de informatie in over de auteur(s) van die bijdrage. Geef de initialen van de voornaam of -namen en familienaam van de auteur(s) van de bijdrage in. Als er meerdere auteurs zijn druk op ‘Auteur toevoegen’.  De namen van de auteurs(s) geef je in zoals voorkomend in de bijdrage waarnaar je wil verwijzen.

Daarna geef je de titel van de bijdrage in. Schrijf of kopieer en plak de titel op exact dezelfde wijze als vermeld in de bijdrage, dat wil zeggen met kleine of hoofdletters, vraag- of uitroeptekens, haakjes, enz. 

Vervolgens geef je de informatie in over het verzamelwerk in zijn geheel. Geef de initialen van de voornaam of -namen en familienaam van de editor(s). Als er meerdere editors zijn, druk op ‘Editor toevoegen’.  Als de editor geen natuurlijke persoon is, vink ‘Organisatie’ aan en geef de naam van de rechtspersoon of instelling in. 

Geef de titel van het verzamelwerk in. Schrijf of kopieer en plak de titel op exact dezelfde wijze als vermeld op het verzamelwerk. 

Geef de plaats in waar het verzamelwerk is uitgegeven . De plaats wordt vermeld op de eerste pagina’s in het verzamelwerk. De voorkeur gaat uit naar de Nederlandstalige naam: voor een Franstalige boek uitgegeven in Bruxelles vermeld je in de verwijzing Brussel. Als de plaats onbekend is vink je die optie aan. 

De naam van de uitgever kan ingekort worden, bv. ‘Kluwer’ i.p.v. ‘Kluwer Rechtswetenschappen België’ of ‘Maklu’ i.p.v. ‘Maklu uitgevers’. 

Geef het jaar van publicatie of uitgave in zoals vermeld in het verzamelwerk. Als het verzamelwerk losbladig is, vink deze optie aan: dan wordt het jaartal vervangen door de vermelding losbl. 

Als je naar de volledige bijdrage verwijst, moet je de begin- en eindpagina van de bijdrage in het verzamelwerk ingeven in het formulier. Als je daarentegen naar een bepaalde plaats/passus in de bijdrage wil verwijzen, geef je eerst de beginpagina van de bijdrage in gevolgd door de pagina(‘s) van de plaats/passus waarnaar je wil verwijzen. 

Doctoraatsthesis, masterproef 

Als de doctoraatsthesis wordt uitgegeven, wordt het aangeraden in het V&A-boekje om naar de handelseditie te verwijzen in plaats van de originele/onuitgegeven versie. Indien er geen handelseditie bestaat of bij verwijzing naar andere universitaire werken (masterproef, scriptie, thesis, enz.) kan je dit formulier er voor gebruiken. 

Je begint eerst met de initialen van de voornaam of -namen en familienaam van de auteur zoals vermeld in het werk. 

Vervolgens geef je de aard van het werk inGebruik de benaming zoals vermeld in het werk en schrijf deze voluit. Voorbeelden: doctoraatsthesis, masterproef, thesis, scriptie, proefschrift, enz. 

Hierna geef je de naam van de opleiding in zoals vermeld in het werk. Voorbeelden: Rechten, Economie, Handelswetenschappen, enz. 

De universiteit is de volgende vermelding. Gebruik de verkorte naam zoals VUB, UGent, UAntwerpen, KU Leuven, enz. 

Geef het jaartal of jaartallen in zoals vermeld in het werk en daarna het totaal aantal pagina’s als je naar het volledige werk wil verwijzen. Het werk kan een afzonderlijke Romeinse paginering hebben, bv. voor de inhoudstafel. Als dat het geval is vermeld je deze eerst en daarna het aantal pagina’s: bv. xxvi + 580. Als het werk geen Romeinse paginering heeft, vermeld dan het totaal aantal pagina’s in Arabische cijfers, bv. 214. 

Als je naar een bepaalde plaats/passus in de bijdrage wil verwijzen geef de pagina(‘s) van de plaats/passus in waarnaar je wil verwijzen.